Závěrečné studijní práce

Každý, kdo se chystá ke studiu na vysoké škole, právě ji studuje, nebo má již její absolvování úspěšně za sebou, se jistě setkal s některou z odborných prací, kterou musel dokázat své dosavadní studijní zkušenosti, odbornou úroveň a znalosti jako takové.

Studijních prací je několik typů. Za všechny jmenujme například práci diplomovou, bakalářskou, disertační, seminární či práci rigorózní. Všechny jsou samozřejmě ve své důležitosti nenahraditelné, ale jsou mezi nimi také rozdíly, které by měl každý studující člověk znát.

Diplomová práce neboli Diploma thesis anglicky, slangově potom diplomka je odborná práce studenta, který ukončuje studium některého magisterského oboru. Bez zpracování a obhajoby své diplomové práce není možné toto studium dokončit a získat tak příslušný akademický titul. Je tudíž klíčovou prací celého tohoto studia. Rozsah diplomové práce se pohybuje většinou mezi 60 – 80 stranami odborného textu a práce jako taková se zadává v předposledním ročníku studovaného oboru a řídí se dokumenty platnými pro celou katedru studia. Sepsáním a obhajobou diplomové práce pod dohledem vedoucího práce student dokazuje orientaci v daném tématu, své odborné znalosti, které uvádí samozřejmě také s příklady v praxi. Odkazuje na vhodnou literaturu, se kterou pracuje a v neposlední řadě vhodně používá odborné termíny.

Další odbornou prací může být rigorózní práce neboli Rigorous thesis, či hovorově rigorózka. Jedná se opět o psanou práci, kterou zhotovuje absolvent magisterského studia usilující o získání tzv. malého doktorátu a například titulu ThDr., JUDr., RNDr., PharmDr., či ThLic. Studenti, kteří pokračují ve svém vzdělávání se dále, mnohdy navazují svoje téma této práce na předešlou práci diplomovou. Na rozdíl od ní ale bývá rigorózní práce z pravidla obsáhlejší a také mívá větší vědeckou hodnotu. Podmínky pro zpracování a odevzdání této práce si určuje každá vysoká škola sama podle svých norem. Rigorózní práce se z pravidla odevzdává jak v tištěné podobě, tak i ve formě elektronické.

Disertační práce neboli Disertation thesis je potom závěrečnou prací, kterou ukončuje student doktorské studium společně se státní doktorskou zkouškou. Jedná se o nejobsáhlejší práci s největším vědeckým, výzkumným a odborným přínosem v oblasti např. společenských věd, techniky, práva či lékařství.Jelikož se jedná skutečně o nejnáročnější ze závěrečných prací, zadává se studentům již na začátku jejich studia a měly by se disertační práci věnovat po celu dobu. Zpravidla mívá okolo 80 – 120 normostran. Stejně jako předešlé odborné práce propojuje teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi a její abstrakt je uveden jak v českém, tak i v cizím jazyce (AJ, NJ).

Mohlo by Vás zajímat

Scroll to Top